Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

Tarihi Eser Buldum Ne Yapmalıyım ?


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 5. Maddesine göre; Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları “Devlet malı” niteliğindedir. Bu, yasal bir zorunluluk olmasının ötesinde tarihi eserlerimizin talan edilmesinin önüne geçmek için örnek olması gereken bir vatandaşlık görevimizdir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını bulan, sahip oldukları veya kullandıkları arazide Kültür ve Tabiat Varlığı bulunduğunu bilen veya yeni haberdar olan vatandaşlarımızın, bunu en geç üç gün içinde, kendisine en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara, diğer yerlerde ise mülki idare amirlerine bildirmeleri gerekmektedir. İhbarı alan muhtar, mülki amir bunların korunması ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir. Bakanlık ve müze müdürü 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre en kısa zamanda gerekli işlemleri yapar. Tarihi eserlerimizi bir rant kapısı olarak algılayıp onlardan maddi bir çıkar gözetenlere karşı halkımızın duyarlı olması büyük önem arz etmektedir. Bunun için başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize kültürel mirasımızın korunması ve kaçakçılığın önlenmesi yönünde müzelerde yıl içerisinde çok yönlü ve uygulamalı eğitim programları düzenlenmektedir.

Tarihi eser nedir?


Yok olmuş devletlerin, milletlerin yaşadığı dönemlerden kalan yapılar, ibadet yerleri, devlet binaları, ceşme,köprü v.s, bunların dışında ev eşyaları, süs eşyaları dönemim paraları gibi günlük kullanımda ne varsa bu materyallerin hepsi tarihi eserdir.

Bir kültür varlığı buldum ne yapmalıyım?


Kültür varlığı bulunması durumunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 4. Maddesine göre: “Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar.


Dedektör ile define aramak istiyorum yasal mıdır?


2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74. maddesine göre izinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Dedektör ile define aranması konusunda her hangi bir istisna yoktur.

Define aramak istiyorum. Ne yapmalıyım?


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aranmasına izin verilmektedir. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu müze müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır. Müze Müdürlüğünce, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun'un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığı tespit edilir. Müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

Koleksiyonerlik belgesi nasıl alınır?


Taşınır nitelikteki kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonculuğu yapmak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne bir yazı ve yasal hükümler doğrultusunda talep edilen diğer belgeler ile başvururlar. Gerçek ve tüzelkişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır nitelikteki kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler. Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar. Koleksiyonculuktan vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze müdürlüğüne yazı ile başvurarak müzelik değerdeki eserlerinin bağış veya satış yoluyla devlet müzelerine alınmasını isteyebilirler. Satın alınması uygun görülenler, usulüne göre takdir edilecek bedel karşılığında müzelere alınırlar. Müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları başka koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir.

Tarihi Eserleri Bulanlara İkramiye Verilir mi?


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan “taşınır” nitelikteki tarihi eserleri yasal süre içerisinde ilgili mercilerehaber verenlere 2863 sayılı yasa hükümleri ve müze uzmanlarının eserlere ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde ikramiye ödenmektedir.

Tarihi Eserlere İlişkin Cezai İşlemler Nelerdir?


Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılır. Kültür ve tabiat varlıklarını yasal süre içerisinde mazereti olmaksızın bildirmeyen ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yasal sürelerde ilgili makamlara bildirilmeyen tarihi eserleri satışa sunan, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. Tarihi eserleri yasaya aykırı olarak yurtdışına çıkaran kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İzinsiz olarak define araştıranlar üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yurtdışına kültür varlığı çıkarmak istiyorum ne yapmalıyım?


2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz.Müze müdürlüklerince tescil dışı olduğu belgelenen objeler, hazırlanan belgenin ibraz edilmesi koşuluyla yurtdışına çıkarılabilmektedir.

Hangi dönem padişahların sikkeleri ülkemizde alım satımı serbesttir?


Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları başlıklı 23. maddesinin [a] bendi; Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve Vahidettin ve aynı çağdaki sikkeler, bu kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler.Bu dönemlerden önce bulunmuş olan tüm objeler sikkeler Tarihi Eser niteliğindedir.Alım Satımı Yasaktır.

Tarihi Eserler Kaça ayrılır?


Kendi içinde bir çok bölüme ayrılır. Arkeolojide tarihi eserler, temel iki bölümden oluşur.
Taşınabilir Kütür varlıkları: Tüm Antik Sikkeler son altı padişah hariç [ Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat, Abdülhamit, V.Mehmet Reşat, Vahdettin ] - Mezar Sitelleri - Ok Uçları ve Mızrak Başları - Yağ Lambaları - Yunan - Pişmiş Toprak tüm Çömlekçilik Eserleri - Yüzükler - Tanrıça Adak Heykelcikleri - Bilezikler takılar ve diğer aksesuarlar -Heykeller gibi objeler Taşınabilir Kütür varlıkları sınıfındadır. Alım satımı yasaktır.

Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarihi yapılar, hanlar hamamlar, su yolları, çeşmeler, gibi yerinden kaldırılması yasak olan eserler Taşınmaz Kültür Varlıkları sınıfındadır.